Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
Niet goed, geld terug
Gratis verzending in Nederland
Winkelwagen

Geen producten in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Introductie en identiteit van de verkoper

 1. De besloten vennootschap Neycko Menswear BV, kantoorhoudende aan het adres de Treubstraat 25 , 2288 JG, Rijswijk, Nederland, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 83215263 (hierna te noemen: “Neycko Menswear BV”) en heeft als BTW-identificatienummer: NL862773933B01. De website van Neycko Menswear BV is www.neycko.com (hierna te noemen: “de Website”).
 2. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “de AV”) zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Neycko Menswear BV en de consument.

Artikel 2: Definities

In deze AV hebben de volgende definities de betekenis zoals uiteengezet.

(i) Bedenktijd: de termijn van 14 (veertien) dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
(ii) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Neycko Menswear BV;
(iii) Dag: kalenderdag;
(iv) Doorlopende prestatieovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de aanbod- en/of afnameverplichting over een langere periode is gespreid;
(v) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Neycko Menswear BV in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
(vi) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
(vii) Neycko Menswear BV: de rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt; (viii) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, een door Neycko Menswear BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, inclusief het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technologieën voor de communicatie op afstand;
(ix) Technologie voor de communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Neycko gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze AV is van toepassing op elk aanbod van Neycko Menswear BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Neycko Menswear BV en de Consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze AV aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de AV bij Neycko Menswear BV worden ingezien of op verzoek van de Consument kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze AV langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument deze tekst op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de AV langs elektronische weg kan worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten van Neycko Menswear BV. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Neycko Menswear BV gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Neycko Menswear BV niet.
 3. Elk aanbod bevat voldoende informatie zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan een aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft voornamelijk:

(i) De prijs inclusief belastingen;
(ii) Eventuele bezorgkosten;
(iii) De wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
(iv) Het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht;
(v) De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst op afstand;
(vi) De termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen Neycko Menswear BV de prijs garandeert;
(vii) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
(viii) Of de overeenkomst op afstand na het sluiten ervan wordt gedocumenteerd en, zo ja, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
(ix) De wijze waarop de consument, vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst te corrigeren;
(x) De gedragscodes waaraan Neycko Menswear BV zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
(xi) De minimale duur van de overeenkomst voor verkoop op afstand in geval van een duurovereenkomst.

Artikel 5: Het Contract

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 komt de overeenkomst op afstand tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Neycko Menswear BV de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang Neycko Menswear BV de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigt, kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg tot stand komt, treft Neycko Menswear BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Neycko Menswear BV passende veiligheidsmaatregelen treffen om deze betaling veilig te stellen.
 4. Neycko Menswear BV kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals zich op de hoogte laten stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Neycko Menswear BV op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst op afstand niet te sluiten, dan heeft hij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bij toesturen van het product zal Neycko Menswear BV, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie aan de consument meesturen:

A) Het vestigingsadres van Neycko Menswear BV waar de consument met klachten terecht kan;
B) De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
C) De informatie over garanties en de bestaande service na aankoop;
D) De gegevens vastgelegd in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Neycko Menswear BV deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst op afstand aan de Consument heeft verstrekt;
E) De opzegging eisen indien de overeenkomst op afstand een duur heeft van meer dan één jaar of indien het een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft.
F) Bij voortgezette prestatie is deze laatste bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Wanneer een consument een product koopt, krijgt hij de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf aangewezen en door de consument aan Neycko Menswear BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, het product heeft ontvangen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 2. De consument kan alleen gebruik maken van zijn Herroepingsrecht indien:
  · het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
  · het product niet speciaal op maat is gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften (op maat gemaakte producten komen NIET in aanmerking voor het retourbeleid);
  · het geen product is dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, sieraden etc.) niet geretourneerd mag worden;
  · De verzegeling blijft intact als het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s enz.).
  · het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, cateringbestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is;
  · het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  · de koop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  · de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Neycko Menswear BV retourneren.
 4. De consument kan op elke schriftelijke manier annuleren, ofwel elektronisch, of via een papieren brief. De Nederlandse consument kan gebruik maken van de standaard opzegbrief zoals opgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.
 5. Indien aan een consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, verstrijkt de in lid 1 genoemde termijn van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke termijn van 14 dagen, bepaald in overeenstemming met de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 7: Kosten bij annulering

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij de kosten voor het retourneren van het product.
 2. Indien de consument het product heeft betaald, zal Neycko Menswear BV dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de consument de herroeping heeft uitgevoerd. Neycko Menswear BV zal de consument terugbetalen op dezelfde wijze zoals de consument Neycko Menswear BV heeft betaald.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Neycko Menswear BV kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover dit in lid 2 van dit artikel is bepaald. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Neycko Menswear BV dit duidelijk in het aanbod of vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A) Die op maat zijn gemaakt;
B) Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
C) Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
D) Die snel bederven of verouderen;
E) Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Neycko Menswear BV geen invloed heeft.

Artikel 9: De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Neycko Menswear BV producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Neycko Menswear BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele prijzen adviesprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen die plaatsvinden binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien Neycko Menswear BV daarop heeft aangedrongen en:

A) Deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B) De consument het recht heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de dag waarop de verhoging ingaat.
C) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10: Conformiteit en Garantie

 1. Neycko Menswear BV garandeert dat de producten voldoen aan de contractvoorwaarden, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijke kwaliteit en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften bestaand op de datum waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 2. Een door Neycko Menswear BV verstrekte garantie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst op afstand tegenover Neycko Menswear BV kan doen gelden.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 1. Neycko Menswear BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze AV is vermeld, zal Neycko Menswear BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding. Deze schade kan nooit meer bedragen dan de waarde van de onderliggende factuur.
 2. Indien de overeenkomst op afstand wordt ontbonden conform het vorige lid, zal Neycko Menswear BV het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen op dezelfde wijze zoals de consument Neycko Menswear BV heeft betaald.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Neycko Menswear BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Neycko Menswear BV.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Neycko Menswear BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Neycko Menswear BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Neycko Menswear BV aansprakelijkheid uit voor schade die de consument lijdt als gevolg van:

(a) gebruik van de Website;
(b) onjuiste informatie op de Website;
(c) aankoop van producten via de Website;
(d) gebruik van producten gekocht via de Website;

 1. Indien Neycko Menswear BV om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de consument aan Neycko Menswear BV heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, afhankelijk van wat het hoogste is.
 2. Neycko Menswear BV is op geen enkel moment aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van een bij Neycko Menswear BV gekocht product.

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd te worden voldaan.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen aan de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of gemelde betaalgegevens onverwijld aan Neycko Menswear BV te melden.
 4. Bij overboeking naar een bankrekening of elektronische betaling geldt de datum op het bankafschrift van Neycko Menswear BV als de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, is jegens Neycko Menswear BV in verzuim, met uitzondering van de situaties zoals bepaald in artikel 15 lid 2. Vanaf dat moment is de consument wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het totaal verschuldigde bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 6. Bij wanbetaling door de consument heeft Neycko Menswear BV, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Neycko Menswear BV in het kader van de overeenkomst op afstand geleverde producten blijven eigendom van Neycko Menswear BV totdat de consument alle verplichtingen uit de met Neycko Menswear BV gesloten overeenkomst(en) op afstand deugdelijk is nagekomen.

Artikel 15: Klachten

 1. Neycko Menswear BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de eventuele klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden, met een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht worden ingediend bij Neycko Menswear BV, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Neycko Menswear BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord . Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Neycko Menswear BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten heeft de consument slechts het recht betaling op te schorten van dat deel van de factuur dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontslaat de consument niet van zijn verplichting om het resterende bedrag van de factuur binnen de overeengekomen termijn te betalen.
 4. Indien de klacht niet in overleg tussen partijen kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 16: Geschillen

 1. Geschillen ten aanzien van de overeenkomst op afstand tussen Neycko Menswear BV en de consument waarop deze AV betrekking heeft, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en Neycko Menswear BV over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten op afstand met betrekking tot door Neycko Menswear BV te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. Wanneer de consument niet in Nederland woont, zal Neycko Menswear BV een gerechtelijke procedure tegen de consument aanspannen bij de rechtbank in de woonplaats van de consument, onderworpen aan het recht van het land waar de consument woonachtig is.
 3. Indien enig onderdeel van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, of op enige andere wijze niet wordt erkend omdat het in strijd is met de geldende nationale wetten, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd van kracht.

Artikel 17: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Neycko Menswear BV in de nakoming van enige verplichting jegens de consument niet aan Neycko Menswear BV worden toegerekend in elke situatie onafhankelijk van de wil van Neycko Menswear BV, wanneer de nakoming van zijn verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Neycko Menswear BV kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is tevens van toepassing – maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Neycko Menswear BV, een of meer verplichtingen jegens de consument niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Neycko Menswear BV er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst op afstand schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Neycko Menswear BV, is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook al heeft zij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel verkregen.

Artikel 18: Algemene bepalingen

 1. Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een manier die de consument in staat stelt deze op een toegankelijke manier op te slaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen in de loop van een aanbieding de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.